کتاب و قرآن

داستان راستان

کتاب ” داستان راستان “

کتبی که حقایق زندگی رادر لباس ( داستان ) که فکر و قلم نویسنده آن را ساخته و پرداخته است و حقیقتی ندارد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  5026 بازدید


کتاب ” داستان راستان “

در مدتی که مشغول جمع آوري و تنظیم و نگارش یا چاپ این داستانها بودم، به هریک از رفقا که برخورد می کردم و میگفتم کتابی در دست تألیف دارم مشتمل بر یک عده داستانهاي سودمند واقعی، که از کتب احادیث یا کتب تواریخ و سیراستخراج کرده، با زبانی ساده و سبکی اینچنین نگارش می […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  5112 بازدیدPage 4 of 41234
| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | |